P R A V I L N I K    O    B O D O V A N J U

( W O )
  

UNIJA EVROPSKIH PREVRTAČA
(EFU) 

za umetničko letački golubarski sport

 
prema EFU – rešenju od 27.03.2004.

Spisak skraćenica:
WO = Pravilnik o bodovanju, FT  = takmičar, WR = sudija za bodovanje
WRA sudija stažista (pripravnik) za bodovanje,  HS = takmičenje iz kućnog ambijenta, FK= takmičenje sa pokretačkim letačkim kavezom  (let na livadi)

Sadržaj:

A  OPŠTI DEO

A 1 Oblast važenja                               A 8 Zabrana treninga prilikom FK-takmičenja
A 2 FT, kućni let, letački kavez A 9 Osoblje na letilištu prilikom takmičenja 
A 3 Uvodjenje kontrole WO                A 10 Smeštaj za golubove prilikom takmičenja
A 4 Jedinstvena primena WO               A 11 EFU-takmičenja HS i FK
A 5 Naknadno ispitivanje sumnjivo       A 12 Pravo na učešće na EFU-šampionatu
      bodovanih letova                            A 13 Zaštita životinja
A 6 Sezona letenja                                A 14 Mere pri povredi WO-a

A 7 Pravilnik o letilištuza takmičenja        

B   OPŠTA PRAVILA BODOVANJA

B 1 Prijem bodovanog leta                    B 12 Završetak bodovanja (rezime)
B 2 Klauzula o srodstvu pri                   B 13 Maksimalno vreme letenja
      prijemu leta                                     B 14 Regulativa o kaznenim bodovima kod FK
B 3 Rok zabrane i vlasništvo                 B 15 Prekid takmičarskog leta
      nad golubovima                              B 16 Smetnje za vreme takmičarskog leta
B 4 Startovanje sa više rasa                  B 17 Sredstva za mamljenje (mamci)
      po takmicarskoj klasi                      B 18 Izveštaji o letu i potpisi
B 5 Čistoća rase                                   B 19 Obrada rezultata letenja   
B 6 Prstenovi                                        B 20 Plasman i dodela pehara
B 7 Vreme bodovanja              B 21 Proporcionalni sistem
B 8 Vreme uticaja posle starta
B 9 Početak i završetak bodovanja
B 10 Novi start
B 11 Prekid bodovanja   

C      PRAVILNIK O SUDIJAMA ZA BODOVANJE

 

C 1 Pravo na bodovanje                                   C 7 Ispunjavanje izveštaja o letu
C 2 Odobrenje za sudiju za bodovanje C 8 Odvojena bodovanja kod više WR
C 3 Oduzimanje odobrenja za bodovanje          C 9 Moć vida WR-a
C 4 WR-legitimacija                                         C 10 Mesto gde stoji  WR
C 5 Obrazovanje stažiste (pripravnika)  C 11 Pomoćna sredstva pri bodovanju 
C 6 Letovi pri obuci i zajednička bodovanja.

 

D   KLASE  BODOVANJA  I OPIS UČINKA

D 1 Klase bodovanja i pripajanje rasa   D 10 Klase bodovanja za Orijentalnog
D 2 Učlanjavanje novih rasa                                       Roller-a  
D 3 Figure leta (definicija)                                 D 11 Klase bodovanja za Tapšače
D 4 Kombinacije figura                         (Klatschtümmler)   3 - goluba  
D 5 Klase bodovanja za Purzler-a                     D 12 Klase bodovanja za Tapšače
D 6 Klase opšteg bodovanja za Roller-a                    solo let (let jednog goluba)
D 7 Klase bodovanja za Rolltümmler-a D 13 Klase bodovanja za Wuta-u i
D 8 Klase bodovanja za Birmingham-Roller-a   Wammen-a
D 9 Klase bodovanja za Galatzer-Roller-a        D14 Klase bodovanja za Dunek-a otvorenog  i zatvorenog
                                                                        D 15 Klase bodovanja za Kelebek-a
                                                                        D 16 Otvorene klase

E    IZVEŠTAJI  O LETU

 

E 1 Za Roller-e, Purzler-e i Tapšače                                         Štand    27.03.04
E 2 Za Obrušivače (Wuta, Wammen)                                       Štand    27.03.04
E 3 Za Vrtače (Dunek: otvoreni i zatvoreni)                               Štand    27.03.04
E 4 Za Igrače (Kelebek)                                                           Štand    27.03.04

F   DONOŠENJE REŠENJA I NJIHOVO STUPANJE  NA SNAGU

 

Ovaj pravilnik o bodovanju je sastavio DFC– kontrolor (Flugwart) Franz Stinglhammer,  a o njemu je raspravljano na EFU-sednici  od  27. 03. 2004 u Mosbach-u
i u nekim tačkama je dopunjen. Jednoglasno je zaključeno, da ovaj WO stupi na snagu već od letačke sezone 2004.

Za  ispravnost

EFU-predsednik                                                                     EFU –kontrolor
potpisao                                                                                  potpisao
Werner Kneidl                                                                       Martin Mayer

 

 

 

A  OPŠTI DEO

A 1  Oblast važenja 

 

Ovaj WO važi za HS i FK letove. Specijalne regulative za HS ili FK su navedene u pojedinačnim tačkama.

A 2 Takmičar, kućni let i letački kavez

 Svaki prijatelj sporta koji pusti, da se kod HS ili FK primi let koji se boduje, označava se kao takmičar (FT).
Razlika između HS i FK je u tome da kod HS bodovanja golubovi jako dobro poznaju svoju okolinu, a kod FK takmičenja golubovi moraju startovati u njima nepoznatoj okolini. Zbog ferpleja prema drugim prijateljima spotra zato ne sme da se na mestima za trening vrši bodovanje letačkog kaveza. FT potvrđuje svojim potpisom na izveštaju o letu da on na FK mestu još nije pravio trening letove. Da bi proverio WR da golubovi zaista startuju na stranom terenu, on mora da odredi “mesto puštanja”. Takmičarski letovi na redovno korišćenim FK mestima mora da se uvrste u HS- bodovanje. Tada važe samo odredbe za HS a sve regulative za FK ne nalaze primenu.

A 3 Uvođenje i kontrola WO

Za pravilnu primenu WO nadležan je EFU i državni klubovi sa njihovim grupama. Svi takmičari i WR su obavezni da se pridržavaju WO i potvrđuju to potpisom na izveštaju o letu. Svi kontrolori, svi članovi uprave i rukovodioci grupa kontrolišu pridržavanje WO.           

A 4 Jedinstvena primene WO

Ocenjivanje letova u grupi se vrši strogo prema pravilima WO, svejedno da li se radi o mladim ili starim golubovima  i svejedno da li je FT mlad ili odrastao. 
Kod rezultata bodovanja  ne smeju se uzeti u obzir čak ni nepovoljni vremenski uslovi  niti nepovoljna FK-mesta.

A 5 Naknadna kontrola sumnjivo bodovanih letova

Izveštaji o letu mora da se hitno dostave kontroloru. EFU ili državni klub mogu da izveštaje o letu koji su prispeli sa zakašnjenjem  proglase nevažećim. Kod sumnjivih izveštaja kotrolor može, prema odluci uprave, da zahteva  uporedno bodovanje od strane drugog sudije.

A 6 Letačka sezona

 Letačka sezona počinje 01.01.  a završava se 31.12. svake godine. U izveštaj o letenju treba upisati za koji državni klub startuje FT. Ako nedostaju ovi upisi ili ako je navedeno više državnih klubova, tada  takmičaski let pri ocenjivanju ne može da se uzme u obzir. Da bi postojala šansa za jednakost, na FK-takmičenju može da FT po takmičarskoj klasi startuje samo za jedan državni klub, čak i kada je član više udruženja odnosno državnih klubova.


A 7 Pravilnik o letilištu za FK- takmičenja  

Kod FK-takmičenja mora organizator takmičenja da napravi pravilnik o mestu za letenje,  odnosno, o toku letenja. Pri tome on mora da vodi računa o regulativama WO-a i rešenjima (»odlukama«) državnog kluba.

A 8 Zabrana leta prilikom FK-takmičenja na mestu za letenje (»letilištu«) i u okolini

 Zbog ferpleja  u odnosu na druge FT na mestu za letenje vlada apsolutna zabrana treninga. Ovo važi i za golubove, koji ne učestvuju na takmičenju. Čak ni u bližoj okolini  (vazdušna linija od minimum 5 km) za vreme takmičenja ne smeju da se treniraju golubovi kako oni, koji su eventualno zalutali prilikom treninga ne bi ometali golubove  koji učestvuju u takmičenju. Naročito kod priključene pijace (»berze«) golubova treba voditi računa o tome, da se ne oslobodi ni jedan golub. Rukovodstvo može da napravi izuzetak od ove odredbe  i da na primer dozvoli “Pokazni let za publiku“. Postavljanje letačkih kaveza u blizini terena za takmičenje i dropovanje izgubljenih golubova sme da se vrši samo uz odobrenje rukovodstva letenja. Ako je upravo izvršen jedan takmičarski let, treba pribaviti saglasnost FT-a. Povrede ovih odredaba dovode automatski do zabrane startovanja, odnosno, već izvedeni takmičarski let će se oglasiti nevažećim. Rukovodstvo letenja može da prilikom povrede odredaba izrekne i druge mere, kao na primer prekor. 

A 9 Osoblje na letilištu prilikom FK-takmičenja

Letilište mora da bude jasno razgraničeno i gledaoci ne smeju da se nalaze na njemu. Razgraničeno područje treba da bude toliko veliko, da WR mogu da se smeste u okviru njega a da pritom neometano obavljaju svoj rad.
Na letilištu (razgraničenom području) za vreme takmičarskog leta smeju da se zadržavaju samo WR, WRA, osoblje rukovodstva leta i FT. FT ne sme da na letilište dovede nikakve pomoćnike. Svaka aktivna pomoć (drugog prijatelja sporta) za vreme takmičarskog leta dovodi do nevaženja leta. To isto važi i za prijeme letova, koji nisu primljeni u okviru takmičenja. Izuzetno kod hendikepiranih takmičara ili kod dece može da se odobri pomoćnik koji međutim ne sme da aktivno utiče na događaje koji se odnose na let.  

A 10 Smeštaj za golubove prilikom FK takmičenja

Organizator takmičenja treba da vodi računa o tome da golubovi i droperi moraju da budu smešteni u odgovarajućim prostorijama i kavezima, prema pravilima o zaštiti životinja. Da golubovi ne bi bili ometani, u istoj prostoriji ne sme da se održava berza golubova. Prostorija mora da ima mogućnost zaključavanja, a pristup treba da imaju samo takmičari, čiji su golubovi ovde smešteni. U načelu je sam FT odgovoran za snabdevanje namirnicama i brigu o svojim golubovima. 

 A 11  EFU-takmičenje  HS i FK

 

                                                                                                                  Iz izveštaja o bodovanju leta iz kućnog ambijenta i internacionalnim FK takmičenjima koji su od strane državnih klubova dati EFU, određuju se EFU šampioni. Po klasi bodovanja se ocenjuje FT samo sa svojim najboljim letom, čak iako je napravio takmičarske letove za različite državne klubove. Kontrolori EFU zemalja moraju da predaju EFU kontroloru, pregled rezultata leta za proteklu sezonu letenja, najkasnije do 31.01 sledeće godine (rok za isključenje). Na zahtev EFU kontrolora treba predati i izveštaje o letu svakoj EFU zemlji članici, treba na njen zahtev obezbediti uvid u svu dokumentaciju.

A12  Pravo na učešće pri ocenjivanju na EFU šampionatu

Najvažniji preduslov pri ocenjivanju na EFU šampionatu je da se u svim zemljama koje su učesnice, primenjuju ista merila pri ocenjivanju. U ocenjivanju dakle mogu da učestvuju samo zemlje koje imaju obrazovane WR prema ovom WO i koje redovno učestvuju u sličnom bodovanju i letovima za obuku na internacionalnim takmičenjima. Iz svake zemlje članice bi trebalo da  po takmičarskoj klasi godišnje najmanje 1 WR, napravi slično bodovanje sa WR-om iz neke druge EFU zemlje. Koje će zemlje moći da učestvuju u ocenjivanju Na EFU šampionatu, utvrđuje EFU rešenjem (“odlukom”).      

A13  Zaštita životinja

Svaki WR i FT moraju tačno da vode računa o pridržavanju odredaba za zaštitu životinja. To podjednako važi za odgoj, transport, smeštaj, kao i za događaje prilikom leta golubova. Povreda odredaba o zaštiti životinja ima za posledicu ne važenje takmičarskog leta. Ako jedan golub za vreme takmičarskog leta pokaže netipično ponašanje (npr. nekontrolisano propadanje, nekontrolisano vrtenje i tako dalje ) WR je obavezan da odmah prekine takmičarski let. Do tada postignuti poeni se gube tj. let je nevažeći.

A14  Mere pri povredi WO-a

Svaki WR i FT je obavezan da prijavi povredu WO-a kontroloru. Uprava odlučuje o kazni zbog povrede pravilnika. Zavisno od težine povrede može da bude izrečena opomena, da se oduzme pravo na let, ograničeno i neograničeno, da se oduzme legitimacija sudiji za bodovanje  i tako dalje.     

 

B  Opšta pravila bodovanju

B1  Prijem takmičarskog leta

Takmičarski let je važeći, kada ga primi WR koji je ovlašten za bodovanje (vidi pravilnik o sudijama koje vrše bodovanje). Bodovanje vrše 2 ili više WR. Na internacionalnim FK takmičenjima bodovanje vrše najmanje 2 WR, a oni sami ne smeju da startuju kao FT u dotičnoj takmičarskoj klasi. Takmičar mora sam da organizuje prisustvo WR-a i da nabavi odgovarajuće izveštaje o letu. Odstupajući od ovog kod FK takmičenja se od strane rukovodstva dodeljuje WR i nabavljaju izveštaji. Takmičar mora da prihvati dodeljenog WR-a. Takmičarski letovi su važeći samo kada se koriste aktuelni izveštaji objavljeni u WO.

B2  Klauzula o srodstvu pri prijemu leta    

Bliski rođaci (bračni partner ili partner životne zajednice, roditelji i deca, bake, deke unuci, kao i braća i sestre) ne mogu jedni drugima da primaju takmičarske letove.

B3   Rok zabrane kod prijema leta i vlasništvo nad golubovima

Takmičar svojim potpisom na izveštaju potvrđuje da je svaki golub njegovo vlasništvo i da ni sa jednim golubom u poslednjih trideset dana nije napravio takmičarski let preko nekog drugog takmičara. Povreda ovog propisa može da ima za posledicu dugotrajniju zabranu startovanja.

B4  Startovanje sa više rasa u jednoj takmičarskoj klasi

Da bi pri FK takmičenjima ostala zagarantovana jednakost šansi sme svaki FT da po takmičarskoj klasi startuje samo sa jednom rasom. Pri godišnjoj oceni za FK i HS u svakoj takmičarskoj klasi se boduju sve rase jednog FT i objavljuju se rezultati, ali kod plasiranja i dodele nagrada se u svakoj takmičarskoj klasi uzima u obzir samo rasa sa najboljim rezultatom po FT-u.

B5  Čistoća rase

Svi golubovi jednog jata (grupe) mora da budu tipični za rasu. Takmičar se obavezuje svojim potpisom na izveštaju da se takmiči sa golubom tipičnim za tu rasu. Pridržavanje ove regulative kontroliše WR. WR može da odbije takmičarski let sa golubom netipičnim za rasu ili da da informaciju kontroloru. Kontrolor odlučuje o daljem postupku uzimajući u obzir članove Uprave i ostale stručnjake. Na zahtev članova uprave FT mora da pokaže golubove i snosi nastale troškove (npr. putne troškove). Ako učesnik ne odgovori na ovaj zahtev, to dovodi do nevaženja takmičarskog leta.

B6  Prstenovi              

Golubovi moraju da nose priznate numerisane prstenove na nozi, koji se ne mogu skinuti i na kojima se nalazi godišnji broj. Pod priznatim prstenovima se podrazumevaju oni koje  su izdala udruženja EFU-zemalja članica ili udruženja rasnih golubova (samo Savezi) ili koja su izdala druga udruženja “Umetničko-letačkih golubova”(“Kunstflug tauben”). WR pre takmičarskog leta, kontroliše pridržavanje ovih regulativa.

B7  Vreme bodovanja

Obrušivači, Vrtači i Igrači:                        FK maksimalno 30 minuta
                                                                HS maksimalno 30 minuta

Rolleri, Purzleri i Tapšači:                 FK maksimalno 30 minuta
                                                       HS po izboru maksimalno 30 min. ili 60 min.         
                                                       FT mora pre početka leta da WR-u navede koje
                                                            vreme takmičenja on bira.

B8  Vreme uticanja na golubove posle startovanja

FT može posle početka takmičenja (bodovanja) maksimalno 5 minuta da utiče na golubove i da ih animira na letenje. Pri tom FT ne sme da povredi odredbe koje se odnose na zaštitu životinja i ne sme da koristi akustična sredstva, koja uzrokuju ometajuću buku. (npr. pucanje ili glasno trubljenje. Pod pojmom delovanje se podrazumeva kada npr. FT stane ispred takmičarskog kaveza i svesno ometa goluba pri sletanju. Mamljenje golubova (B17) ne važi kao nedozvoljeno uticanje. Za mamljenje golubova ne smeju da se koriste ista sredstva, kao za teranje golubova. (npr. isti ton zviždanja, zastava iste veličine i boje). Ako FT mami golubove u roku petominutnog delovanja, on naknadno ne sme više da ih animira na letenje, niti da ih ometa pri sletanju. Pri povredi ove odredbe (delovanje i posle pet minuta ili posle dropovanja), posle bezuspešne opomene od strane WR automatski se završava vreme takmičenja.

B9  Početak i završetak bodovanja

FT mora da startuje kompletno jato i sve dok traje vreme bodovanja,  ne sme da hvata ni jednog goluba. Golubove koji posle pet minuta delovanja na njih uskoče u FK, FT sme da izvadi tek posle završetka bodovanaja. Bodovanje počinje kada prvi golub leti. Bodovanje se završava kod vidljivog sletanja poslednjeg goluba ili pri isteku maksimalnog vremena bodovanja. Nebitno je ako ostali golubovi jata duže ostanu da lete ili se za vreme leta odmaknu, odvoje, spuste… FT sam ima štetu jer golubovi koji su daleko ne donose ni jedan poen, ali vreme bodovanja teče i dalje. Sve dok još teče vreme bodovanja i leti bar još jedan golub, mora da se boduju golubovi koji lete, sve dok je očigledno prepoznatljivo, da je to golub iz startovanog jata.

Izuzetak kod Roller-a i Purzler-golubova: Ako se posle 5-to minutnog vremena delovanja na golubove  jedan od njih spusti na HS ili FK ili u neposrednu blizinu (na primer na krov automobila) on mora da ostane da sedi. Ako golub opet poleti, odmah se završava vreme bodovanja. Kada golub sa tla, krova kuće ili automobila leti samo do letačkog kaveza ili do HS – ulaza, to ne dovodi do završetka bodovanja.
Specijalna pravila za HS
Po izboru može FT kod HS da sam odredi početak bodovanja i da golubove prvo pusti da se “uhodaju”. FT mora da se tačno dogovori sa WR-om pre početka leta, kada treba da počne bodovanje (start prvog goluba ili prema kazivanju FT-a)

 

 

 

B10  Novi start

Roller-i i Purzler-i
Ako u roku uticanja na golubove od 5 minuta (B8) sleti kompletno jato golubova, FT može ponovo da startuje golubove. Vreme bodovanja, međutim teče dalje, ne počinje iznova. Zadržavaju se poeni postignuti od početka bodovanja.

Obrušivači (Wu i Wa) i Igrači (Ke)     
Golubovi mogu u toku maksimalnog vremena za bodovanje od 30 minuta da budu startovani tri puta. Novi start može da usledi tek kada WR utvrdi da je kompletno jato sletelo. Pri ponovnom startovanju FT može do 5 minuta da deluje na svoje golubove i da ih animira na let (B8). Posle početka mamljenja FT više ne sme da animira golubove na let niti da ih ometa pri sletanju. Boduje se najbolji let. WR moraju da dokumentuju svaki let na poleđini izveštaja o letu i da zadrže postignute poene i vreme dropovanja (kod Wu i Wa).   
Vrtači (Dunek otvoreni i zatvoreni)
Vidi kod Dunek, D14 WO

B11  Prekid bodovanja

Sudija mora da prekine bodovanje, ali vreme bodovanja teče i dalje kada strani golubovi lete zajedno sa jatom i više se ne može besprekorno prepoznati od kojih golubova potiče pokazana letačka figura.
Isto važi kada droper ili drugi golubovi FT-a lete zajedno sa jatom. Bodovanje sme da se nastavi tek kada se ovi golubovi odvoje od takmičarskih golubova i vrate do FK ili HS ili se spuste. Time se osigurava da se vreme letenja ne može produžiti zbog stranog dropera ili drugih golubova FT-a. Ako WR zbog iste boje ne može da prepozna koji su se golubovi spustili (npr. droper ili takmičarski golub) prekida se bodovanje sve dotle, dok FT kroz pokazivanje goluba koji se spustio (kontrola prstena) ne podnese odgovarajuće dokaze.
Kod Obrušivača, Vrtača i Igrača se bodovanje ne prekida, kada droperi lete zajedno sa najpre “poteranim”  golubovima, preko HS ili FK.

B12  Završetak bodovanja (Rezime)

 1. kada po mišljenju sudije očigledno sleti poslednji golub iz jata (B9) ili
 2. je isteklo vreme bodovanja (30 odnosno 60minuta) (B7) ili
 3. takmičar prekine takmičarski let (B15) ili
 4. kod FK letenja FT napusti letilište (ograničeno područje) sa svojim kavezom (B15) ili
 5. WR završi bodovanje iz razloga koji se odnose na pravo zaštite životinja (A13) ili
 6. FT posle završetka vremena delovanja na golubove od 5 minuta protiv pravila i dalje deluje na golubove (B8) ili
 7. za vreme delovanja na golubove od 5 minuta mami golubove, ali ih zatim ometa prilikom sletanja ili ih opet animira na letenje (B8) ili
 8. kada slete golubovi koji se nalaze u neposrednoj blizini HS-a ili FK-a i posle 5- minutnog delovanja na njih ponovo polete (B9).

 

 

 

B13  Maksimalno vreme letenja 

Za HS ne postoji maksimalno vreme letenja, to znači da golubovi mogu da posle završenog bodovanja lete i dalje onoliko koliko žele.
Kod FK najduže vreme letenja iznosi 60 minuta za Roller-e i Purzler-e i 30 minuta za Obrušivače, Vrtače i Igrače.

Maksimalno vreme letenja počinje startovanjem 1. Goluba (kao vreme bodovanja). Posle završetka vremena bodovanja mora FT da se potrudi da svi golubovi letači i droperi hitno uskoče u kavez. FT zatim mora  hitno da napusti letilište kako bi sledeći takmičar mogao da dođe na start (nema hranjenja na letilištu). Ako FT-u posle završetka bodovanja nedostaju golubovi  (nisu u vidokrugu), rukovodstvo letenja može da zahteva da on svoj kavez odloži do isteka maksimalnog vremena letenja  na ivicu ili van terena za letenje, kako bi sledeći takmičar mogao da startuje. Posle isteka maksimalnog vremena letenja FT samo uz odobrenje rukovodstva sme da ostavi kavez .

Ako se vrate golubovi koji nedostaju  oni smeju da se dropuju samo uz dogovor sa novostartovanim FT-om odnosno sa rukovodstvom. Kod povrede ove odredbe  rukovodstvo može da takmičarski let oglasi za nevažeći i da izrekne druge mere (na primer prekor).

B14 Pravilo, koje se primenjuje pri prekoračenju maksimalnog vremena
         letenja kod FK-letova

U toku maksimalno dozvoljenog vremena letenja (30 odnosno 60 minuta) moraju svi letački golubovi i droperi da budu opet u kavezu. FT sme i rukom da stavi golubove u kavez. Za svakog takmičarskog goluba, koji u okviru maksimalnog vremena letenja nije u kavezu odbija se kod leta od 3 goluba 1/3 poena za učinak od ukupnog rezultata (kod leta od 5 golubova 1/5, kod solo-leta svi LP osvojeni poeni za učinak).
Poeni koji se odbijaju (“negativni poeni”) uvek se zaokružuju na cele bodove. Za dropera, koji se u toku maksimalnog vremena za let ne nađe u kavezu odbija se 50 poena  po droperu od ukupnog rezultata. Nema odbijanja poena kada WR konstatuje da je očigledno jedan ili više golubova (takmičarski golubovi i droper) u toku maksimalnog vremena za let, bilo napadnut od strane ptice grabljivice).

B15  Prekid takmičarskog leta

Kada takmičar prekine takmičarski let, automatski se završava vreme bodovanja. Ako FT za vreme FK-leta sa svojim kavezom napusti startno mesto (ograničeno područje)
to važi kao prekid leta. Do tada postignuti poeni ostaju zadržani. Kod FK-letova kod prekida leta  ne dolazi automatski do odbijanja poena za nedostajuće golubove.
FT može sa svojim sandukom da napusti letilište i da hvata svoje golubove izvan letilišta. Ali on mora da uhvaćenog goluba vrati na letilište i da WR-u radi kontrole pokaže prsten. Nije dovoljan poziv telefonom radi informacije da je golub uhvaćen. Ako nedostajući golubovi u okviru maksimalnog vremena letenja budu pokazani WR-u, ne dolazi do odbijanja poena.
B16  Smetnje za vreme takmičarskog leta

Kada FT prekine takmičarski let zbog sledećih smetnji: napad ptice grabljivice, kada ujedno leti strani golub, zbog loših vremenskih prilika, “balona toplog vazduha”, leta zmajeva i slično, ostaju važeći poeni postignuti do tog trenutka. Pošto ometanja mogu da imaju jako puno uzroka i često se događaju, kod FK– takmičenja svaki FT, u načelu, ima mogućnost samo jednog startovanja po takmičarskoj klasi. To znači da je novi start u kasnijem trenutku isključen  (čak i u slučaju napada ptice grabljivice).
Mogućnost ponovnog stratovanja u roku od 5-to minutnog delovanja za  golubove
ostaje naravno zadržana. (br. B 10). Takođe mogu Obrušivači u okviru maksimalnog vremena letenja od 30 minuta da startuju do 3 puta (br. B 10).

B17  Sredstva za mamljenje (“mamci”)

FT slobodno može da bira koja će sredstva koristiti za mamljenje svojih golubova. Nisu dozvoljena akustična sredstva za mamljenje, koja uzrokuju ometajuću buku (na primer: glasno trubljenje sirenom automobila, pucanje iz pištolja plašljivaca itd…). Za mamljenje takmičarskog goluba ne smeju da se koriste ista sredstva, kao ona koja se koriste za “teranje” golubova (na primer isti ton zvižduka, zastava iste veličine i boje i td.). Ako se kao mamac koriste golubovi, treba voditi računa o propisima za zaštitu čovekove sredine.
Ni u kom slučaju se ne smeju ometati golubovi u njihovoj sposobnosti za letenje (na primer: zabranjeno je  odsecanje, izvlačenje ili povezivanje perja). Oni moraju slobodno da lete i ne smeju se držati za noge ili rep. Povreda ove odredbe dovodi automatski do nevaženja takmičarskog leta.
WR treba tačno da se pridržavaju ove odredbe. Da bi utvrdili da su svi droperi opet u kavezu, WR bi pre početka leta i posle isteka maksimalnog vremena letenja, trebalo da prekontroliše broj dropera.

B18  Izveštaji o letenju i potpisi

WR potpuno ispunjeni i potpisani izveštaj o letu daje na uvid takmičaru radi kontrole. Potpisom takmičar potvrđuje činjeničnu i računsku ispravnost izveštaja o letu. Nedostajući potpisi WR-a ili FT-a, po pravilu, dovode do nevaženja izveštaja o letu. Onaj ko misli da postoji greška mora to odmah da saopšti WR-u. Rezultat bodovanja ne može naknadno da se osporava. Ako FT ne želi da stavi potpis WR treba to da navede u izveštaju uz navođenje razloga. FT treba sebi da napravi kopiju i mora da kontroloru hitno dostavi izveštaj o letenju (original).

Izveštaji o letenju, koji stignu sa zakašnjenjem mogu da se oglase nevažećim.
Ako kontrolor pri oceni izveštaja o letu konstatuje grešku, to ide na teret FT-a. To znači, ako određivanje ukupnog rezultata ne može da se izvrši ili izveštaj o letenju nije potpuno ispunjen ili je nečitak, to može da dovede do nevaženja takmičarskog leta.
Kod FK-takmičenja izveštaje o letenju može da prikuplja rukovodstvo i posle kontrole da ih vrati takmičaru.
 

 

 

 

B19  Kontrola (ocena) rezultata

Najkasnije 10 dana od završetka sezone letenja mora da se kontroloru daju svi izveštaji o letenju (rok za isključenje). Merodavan je poštanski pečat. Izveštaji o letu koji pristignu kasnije ne uzimaju se u obzir. Plasman se osim u otvorenoj klasi, u svim ostalim klasama određuje prema rezultatima bodovanja. U slučaju istog broja poena odlučuje kraće vreme bodovanja. Ako je i vreme bodovanja isto, prednost se daje mlađem golubu.
Izuzetak čine Wammen i Wuta. Kod obe ove klase u slučaju istog broja poena odlučuje kraće vreme dropovanja. Ako je i vreme dropovanja isto odlučuje kraće vreme bodovanja. Ako je pak i vreme bodovanja isto prednost se daje mlađem golubu.
U otvorenim klasama se ne određuje plasman i ne daju se nagrade.
Ako se kod pojedinačne klase sa više rasa pokaže, da sposobnosti pojedinačnih rasa znatno odstupaju jedna od druge,  EFU / državni klub može da zaključi sistem ocene koji odstupa od postignutog broja poena (na primer proporcioni sistem).

B20  Određivanje plasmana i dodela pehara

Pri određivanju plasmana uzimaju se u obzir samo FT, koji su zaista startovali njihove golubove, to znači, golubovi moraju da lete.
Nije dovoljno, da na primer, FT 3 mlada goluba stavi na kavez i pusti ih da posle par zamaha krilima opet slete. Sve takmičarske klase, kod kojih je startovao samo jedan ili 2 FT-a, se obuhvataju i ocenjuju prema proporcionalnom sistemu u jednoj zbirnoj klasi ocenjivanja.

Dodela pehara se vrši prema sledećem pravilu:
1 ili 2 FT: nema pehara za rasu, već ocena u zbirnoj takmičarskoj klasi, od 3 FT: 1 pehar, od 5 FT 2 pehara, od 7 FT 3 pehara, od 16 FT 4 pehara, od 20 FT 5 peharai td. U 4-tom koraku po jedan pehar više.

B21  Proporcionalni sistem

Pri ocenjivanju prema proporcionalnom sistemu kod svakog FT-a se određuje koliko % je postigao on sa njegovim postignutim poenima u poređenju sa prosečnim rezultatom  (indeks-poeni) njegove rase. Plasman se određuje prema postignutim % - stopama.
Modus za određivanje indeks-bodova utvrđuje EFU/ državni klub.
Određivanje propisivanja indeks bodova je zadatak kontrolora. 

 

 

 

 

 

 

C Pravilnik o sudijama

 

C1  Ovlaštenje za bodovanje

Takmičarski let je važeći kada ga primi WR koji je ovlašten za ovu takmičarsku klasu. EFU/državni klub objavljuju ko je  registrovan za tekuću godinu kao WR (ko je ovlašten za bodovanje). U otvorenim klasama je registrovan WR, koji je ovlašten za bodovanje u postojećim klasama sa sličnim karakteristikama leta.

C2  Registracija kao WR

WR je ovlašten za bodovanje jedne klase samo onda kada on ima legitimaciju sudije za bodovanje i u poslednje 3 godine je, pre tekuće sezone letenja, radio na bodovanju takmičarskog leta zajedno sa drugim WR (zajedničko bodovanje). Ako je poslednje zajedničko bodovanje bilo pre više od 3 godine, WR uprkos tome može opet da zahteva ovlašćenje za bodovanje, ako je zajedno sa drugim WR–om ovlaštenim za suđenje imao obuku za bodovanje radi osveženja njegovog znanja. Bodovanje onoga ko se obučava, pri određivanju rezultata bodovanja se ne uračunava, već se unosi kao obuka u kolonu za stažiste “pripravnike” u izveštaju o letu. Nakon slanja izveštaja o letu sa obukom u bodovanju  nadležnom WR, on (WR) dobija opet ovlaštenje na bodovanje. 
Kod klasa sa sličnim figurama, dovoljno je zajedničko bodovanje da bi neko bio ovlašten za sve klase ovog odseka. Postoje sledeći odseci: Roller, Rolltummler, Klatschtümmler, Sturzflieger Wuta/Wammen, Kelebek, Dunek otvoren i zatvoren.

C3  Oduzimanje ovlaštenja za bodovanje

Kod teških povreda WO ili kada rezultati bodovanja trajno znatno odstupaju od proseka tada državni klub (uprava) ili EFU mogu da oduzmu ovlaštenje za bodovanje. Da bi se proverila sposobnost WR-a može da se zahteva zajedničko bodovanje sa drugim WR-om.

 

C4 WR-legitimacija

Preduslov za dobijanje WR-legitimacije je uspešan učinak na najmanje 10 obuka pri letu i polaganje teoretskog ispita. Pri takmičarskom letu FT ne sme istovremeno da radi kao stažista. Obuka važi kao uspešno položena samo onda kada rezultat bodovanja stažiste samo neznatno odstupa od ukupnog rezultata jednog ili više WR-a. Teoretski ispit može da se položi već pre postizanja obuke na 10 letova. Izrada izveštaja o ispitu je zadatak kontrolora. Za izradu i izdavanje WR-legitimacija EFU/državni klub bira kontrolora za WR-pitanja.

 

 

 

 

C5  Obrazovanje stažista

Obrazovanje stažista mogu da vrše samo WR, koji su ovlašteni za tekuću godinu. WR mora da stažistu upozna sa WO i da mu tačno objasni kako mora da izgledaju figure letenja ili kako treba da izgleda let. Rezultat u poenima koji je odredio stažista kod bodovanja leta, ne uračunava se u ukupnom rezultatu, već se unosi u kolonu – stažista (WRA). Stažista treba da po uputstvu WR-a ispuni izveštaj o letenju, pri čemu je WR odgovoran za ispravnost i on potpisuje izveštaj o letenju.

C6  Obuka i zajedničko ocenjivanje

Da bi se postigao što jedinstveniji nivo ocenjivanja mora WR da ima obuku. To se pre svega postiže tako što 2 ili više WR istovremeno primaju let i pri tome se međusobno mogu orijentisati na postignute rezultate u pogledu bodovanja (zajedničko ocenjivanje).
Ako jedan WR ne sme da vrši ocenjivanje, ako on sam startuje u FK-takmičenju u takmičarskoj klasi on uprkos tome sme da ocenjuje zajedno sa drugim, u svrhu obuke.
Postignuti rezulat u pogledu poena se ne uračunava prilikom određivanja ukupnog rezultata, već se kao obuka unosi u kolonu za stažiste u izveštaju o letenju. Ovakve obuke se priznaju kao zajedničko ocenjivanje (vidi C2).

C7  Popunjavanje izveštaja

Nakon završetka takmičarskog leta mora WR hitno, po sopstvenoj savesti, i čitko napisano, da napravi potpuni izveštaj o letu i da ga potpiše. Zatim izveštaj mora hitno da se preda FT-u  radi kontrole i radi potpisivanja. (B 18).

C8 Odvojeno bodovanje vi[e WR-a

U načelu WR (sudije) treba da odvojeno jedan od drugog vrše bodovanje. U izuzetnim slučajevima je ipak mudro, da se WR (sudije ) dogovore, kada  jedan WR zbog nepovoljnog mesta na kome stoji (stajališta) ili zbog smetnje u vidljivosti nije mogao    tačno da posmatra (na primer napad ptice grabljivice, odredjivanje ugla pada, netipično ponašanje pri letu i td.). Da bi kod teških letova WR mogao da se potpuno koncentriše na goluba letača, on sme da uzme pomoćnu osobu, koja će za vreme leta praviti zabeleške.
WR može  da za vreme takmičarskog leta uzme pomoćnu osobu kada, na primer,  kod FK-letova FT koristi puno dropera i WR ne može da istovremeno posmatra takmičarske golubove i dropere. Poeni svih WR-a se unose u zajednički izveštaj o letenju i odredjuje se prosečna vrednost.

 

 

 

 

 

 

C9       Vid WR-a

Radi fer-takmičenja sme da bude angažovan samo WR koji, uključujući i naočare, dokaže da ima prosečan vid.
Svaki WR boduje na vlastitu odgovornost, sve dok  još može besprekorno da prepozna letačke figure bez   pomoći dvogleda. Kada letačke figure zbog velike udaljenosti više ne mogu da se boduju , WR mora  da o tome, pravovremeno, obavesti FT, tako da bi ovaj  mamio golubove. U načelu, WR sme da boduje samo letačke figure ili  padove ili okretanja , koja on  može tačno da posmatra.

C10  Stajalište WR-a

WR (sudije ) prilikom takmičarskog leta smeju da se tako pozicioniraju da mogu optimalno da posmatraju dogadjaje pri letu.  Oni moraju  da se potrude da obuhvate skoro sve figure  a pri lošem letu u grupi smeju da posmatraju one golubove koji donose najviše poena za ukupan rezultat. Kada dodje do ometanja leta u grupi zbog drveća, kuća i td. WR (sudije )  moraju da promene njihovo stajalište ali ne treba da prate golubove koji su se izdvojili (»otišli«). Da bi bilo zagarantovano nezavisno  ocenjivanje, trebalo bi  da odstojanje izmedju WR-a , po pravilu , bude bar 10 metara.

Kod obrusivaca (Sturzflugtauben) mora da se WR(sudije) odgovarajuće pomere u odnosu na HS ili FK, da bi ugao pada  (Sturzwinkel) mogao bolje da se obuhvati (registruje).

Kod vrtaca (Drehsturztauben) treba da takmičar navede smer iz kojeg će on mamiti golubove. WR treba da se tako postave da oni što bolje mogu da registruju sliku i dužinu okretanja.

C 11  Pomoćna sredstva pri bodovanju

Za tačno utvrdjivanje vremena bodovanja , maksimalnog vremena leta i td. WR mora da koristi   sat , to znači nisu dozvoljene procene . Kod bodovanja Sturzflugtauben Wuta i Wammen obavezno treba koristiti štopericu, tako da tačno u sekundu može da se odredi vreme dropovanja.
Bodovanja kod Rollertauben i Purzlertauben su važeća samo onda kada se ona vrše ručnim brojačem. Funkcija i NULA-podešavanje ručnog brojača treba da se prekontrolišu pre početka bodovanja od strane WR-a.

WR bi pri prijemu leta trebalo da sa sobom nosi WO, kako bi se brzo uklonile nejasnoće i da bi se bodovanje odvijalo korektno.

 

 

 

 

 

Drehsturztauben – Vrtači

D 14 Klasa bodovanja Dunek otvoreni i klasa bodovanja Dunek zatvoreni

Dunek otvoreni i zatvoreni se boduju prema istim pravilima  ali se plasman FT-a  vrši u dve odvojene klase bodovanja.
Bodovanje:
Bodovanje se vrši po izboru pri startovanju tri goluba ili startovanju jednog goluba. FT to mora da odluči pre početka bodovanja. Dunek u okviru maksimalnog vremena letenja od 30 minuta mogu da startuju maksimalno 3 puta (3 mogućnosti startovanja kod leta u grupi ili 3 mogućnosti startovanja po golubu kod pojedinačnog startovanja).
Redosled startovanja odredjuje FT. WR mora da pre svakog starta kontroliše brojeve prstenova. Posle svakog startovanja (u grupi i u pojedinačnom startu) FT može da do 5 minuta deluje na svoje  golubove i da ih animira na letenje. Nakon početka mamljenja ne smeju više golubovi da se animiraju na letenje niti smeju da se ometaju pri sletanju.

Pojedinačno startovanje:

Pojedinačno startovanje može da se vrši sa ili bez pratećeg goluba. Prateći golub ne sme da bude iste rase i pri FK bodovanju se tretira kao Dropper.. Kada se golub letač po WR-u očigledno spustio (sleteo), let važi kao završen. Svaki ponovni start važi kao dalji let.

Let u grupi

Kod leta u grupi  može zbog nepreglednosti pri bodovanju da dodje do oštećenja u pogledu bodova što FT mora da prihvati. Ponovni start može da usledi kada je po WR-u očigledno sletela cela grupa .

Bodovanje

Boduju se sve okretne figure koje budu pokazane posle početka mamljenja. FT mora jasno da WR-u saopšti početak mamljenja. Svi letovi mora da se upišu na poledjinu izveštaja o letu. Boduje se najbolji let po golubu (kod pojedinačnog startovanja), odnosno, najbolji let pri letu grupe.

Jedna okretna figura se sastoji od mnogo okretaja sa minimum 1 metar dužine okretanja. Ne boduju se pojedinačni okretaji ili veoma lagane (spore) okretne figure kod kojih se okretaji mogu jasno brojati. Jedna okretna figura važi kao završena kada brzina okretanja postane tako spora, da se okretaji mogu jasno brojati. Ako pri jednoj okretnoj figuri budu pokazane različite brzine i slike okretanja prema stepenima bodovanja 1 do 3, treba odgovarajuće dati bodove. Sistem bodova videti u izveštaju o letu. 

Okretne figure kod Duneka otvorenog:

Okretaji treba da se vrše što brže sa široko otvorenim krilima. Krila mogu da se drže vodoravno ili vrhovi krila da budu povijeni prema gore.Nastaju figure u obliku tanjira, činijice ili stope. Ne boduju se figure sa skupljenim krilima. 

 

Okretne figure kod Duneka zatvorenog:

Okretaji treba da se vrše što brže sa skupljenim krilima. Pritom nastaju figure, koje podsećaju na bananu (banana - okretanje). Ponekad se kod malo “pomerenih grudi napred” malo otvara luk krila, Handschwingen (ručne vibracije) treba da ostanu što “uže/zatvorenije” skupljene. Pritom nastaju figure u obliku kugle. Ne boduju se okretne figure sa potpuno otvorenim krilima.

Spielflugtauben

D 15 Klasa bodovanja Kelebek (Ke)

Veličina jata: 5 golubova.         
Kelebek-jato može da startuje u okviru maksimalnog vremena bodovanja od 30 minuta maksimalno 3 puta. FT posle startovanja može da do 5 minuta deluje na golubove i da ih animira na letenje. Posle dropovanja golubovi više ne smeju da se animiraju na letenje niti da se ometaju pri sletanju. Ponovni start može da usledi kada sleti kompletno jato. Kod ponovnog starta FT može da ponovo do 5 minuta deluje na golubove. Bodovanje se vrši nezavisno od dropovanja.
Kelebek nije “zatvoreni” Stichflieger (“letač u jatu”) već svaki golub kao solista pokazuje svoju vlastitu letačku igru. Kelebek-jato treba da pokaže svoju letačku igru u jednom velikom primamljivom roju (Pulkflug), tako da bi WR mogao da u vidom polju ima sve golubove. Leptir-let deluje najbolje zbog zajedničke igre svih golubova. Pritom svaki golub pokazuje drugu letačku igru, zbog česte promene tempa, pravca i visine
Sledeća letačka karakteristika Kelebek-a je aksijalno okretanje u pravom letu (horizontalan let). Golub se pritome okreće oko vlastite uzdužne ose a pritome ne sme da mnogo izgubi na visini. Pad Kelebeka sme da se vrši u mnoštvu varijanti i  u mnoštvu spirala i okretaja, otvoreno ili zatvoreno. Sistem bodovanja vidi u izveštaju o letu. Nepoželjno je Rollen, Purzeln, ili mlinsko okretanje.

D 16 Otvorene klase (OK)

Sve nove rase, koje još nisu svrstane ni u jednu takmičarsku klasu (“klasu bodovanja”), svrstavaju se u otvorenu klasu. U otvorenoj klasi se ne odredjuje  plasman i ne daju se nikakve nagrade. FT mora da WR-u objasni, koje letačke figure treba da se boduju. U izveštaju o letenju treba napraviti tačne zabeleške. Ovlašten za bodovanje je svaki WR, koji je ovlašten za bodovanje za uporedive karakteristike letenja u postojećoj takmičarskoj klasi. Ako se teži ka svrstavanju nove rase u takmičarsku klasu, tada treba obratiti pažnju na D 2.  
 

 

 

 

 

 

D     Klase bodovanja i opis učinka u umetničkom letu

D1  Klase bodovanja i svrstavanje u rasu

Klase bodovanja          Rase u koje je svrstana


Otvorene klase Sve rase, koje nisu svrstane ni u jednu klasu bodovanja

(VIDETI ORIGINAL ) !!!  Tabela!!!

D2  Svrstavanje novih rasa u klase bodovanja

Svrstavanje jedne nove rase mora da se zahteva u pisanoj formi uz navodjenje podatka o karakteristikama letenja i uz prilaganje opisa rase 1. predsedavajućem ili kontroloru. Podnošenje zahteva mora da se izvrši pravovremeno tako da je pre glavne skupštine EFU-a / državnog kluba moguće objavljivanje zahteva u klubskom časopisu. O davanju odobrenja za novu rasu se donosi odluka u EFU/državnom klubu:

 1. Nova rasa mora, bez sumnje, da se razlikuje od već svrstanih rasa.
 2. Bar tri različita takmičara mora da u poslednjoj letačkoj sezoni sa novom rasom naprave takmičarske letove u otvorenoj klasi. Ovi letovi mora da budu primljeni od kontrolora ili od strane WR-a kojeg je ovlastio kontrolor. Let treba da se pokaže pri internacionalnom Deutschen Meisterschaft (takmičenju u Nemačkoj) da bi što više Spfrde mogli da naprave sliku o novoj rasi.

D 3 Letačke figure (definicija)

Jednostruko prevrtanje:        1 prevrtanje (ne sme da se doda ni jedna  druga figura)
Duplo prevrtanje:                  2 prevtranja, a da golub u medjuvremenu ne započne
                                                normalan let (nema udara krilima ili jedrenja), ne sme
                                                da se doda ni jedna druga figura).
Rolle (rola):                3 ili više prevrtanja. Dužina dubine role i brzina
se opisuju kod pojedinačnih takmičarskih klasa odnosno rasa.
Mlin:                                       Golub širi krila i okreće se kao diskus-disk
                                                u horizontalnoj ravni prema dole.
Šraf                                         Golub je prilično  skupio krila,         
                                                okreće se za nekoliko uzdužnih osa i “pada/survava
                                                se/juri”  što vertikalnije prema dole.
Aklsijalno okretanje:             Golub se okreće u vodoravnom pravom letu za nekoliko uzdužnih osa i pri tom prilično skuplja krila.
Spirala:           Golub ne pada pravolinijski, već u obliku spirale.
            Linija pada liči na vadičep.
                                                             

 

 

 

D 4 Kombinacije figura

Ako se pokazuju 2 ili više letačkih figura jedna za drugom, a da golub u međuvremenu ne počne sa normalnim letom (udar krilima ili jedrenje), to se ocenjuje kao jedna figura, to znači da se  daje samo jedan poen (na primer kod OR:
duplo prevrtanje sa duplim “mlinom” je 1 poen)
Specijalno pravilo za Roller-a:
Kod klasa OR, GR i RotuK se za figure, koje su duboke  bar 2 metra daje dodatno jedan bod (dakle, ukupno 2 boda).

Standardne klase bodovanja za Roller-e i Purzler-e:
D 5 Klasa bodovanja  Purzler

Veličina jata: 3 goluba letača

Cilj uzgajanja: Puno pojedinačnih i duplih prevrtanja u lepom izvođenju. Nepoželjna su kosa prevrtanja ili prevrtanja preko leđa.

Sledeće figure se ocenjuju 1-nim poenom (bodom):
 

 1. pojedinačno (jedno) prevrtanje
 2. duplo prevrtanje

Rolovanje (3 ili više prevrtanja) i kombinovane figure (na primer jedno prevrtanje sa jednostavnim mlinom), kao i mlinovi i “šrafovi” nisu poželjni i ne boduju se.

D 6   Opšte Roller-klase

Veličina jata: 3 goluba letača
1-nim bodom se boduje rolovanje brzo ili lagano. Teži se ka dubini role 2- 3 metra  (oko 1 sek. Dužina trajanja role). Znatno dublje role nisu poželjne da se ne bi potpomagalo “Durchrollen”/propadanje. Mlinovi, šrafovi i kombinovane figure se ne boduju.

D 7 Rolltummler-klasa (RotuK)

Veličina jata: 3 goluba letača, Cilj uzgajanja: mnoštvo figura
Sledeće figure se ocenjuju 1 bodom:

 1. Duplo prevrtanje
 2. Rolovanje brzo ili polako. Dubina role kojoj se teži je 2-3 metra (oko 1 sekunde dužina role). Nisu poželjne znatno dublje role, da se ne bi potpomagalo propadanje.
 3. Mlin bar dvostruki, brzo ili lagano.
 4. Šraf najmanje 2-vostruki.
 5. Kombinacija od bar 2 figure (prevrtanje, mlin ili šraf).

Sve figure, koje su duboke najmanje 2 metra boduju se dodatnim poenom (ukupno 2 poena).

 

 

Samostalne klase bodovanja za odredjene rase:

D 8 Klasa bodovanja Birmingham-Roller (BR)

Veličina jata: 3 goluba letača ,
Cilj uzgajanja: tačno rolovanje i čist završetak procesa “valjanja /role”.Bočno valjanje i mlinsko okretanje ili šraf na kraju procesa valjanja nisu poželjni.
1 bodom se ocenjuju  samo brza rolovanja u obliku lopte, vertikalna odmotavanja unazad. Dubina role kojoj se teži je 2 do 3 metra (trajanje role oko 1-ne sekunde) Nisu poželjne znatno dublje role da se ne bi potpomagalo propadanje.

D 9 Klasa bodovanja Galatzer Roller (GR)

Veličina jata: 3 goluba letača ,
Cilj uzgajanja: mnoštvo figura
Sledeće figure se ocenjuju jednim bodom:

 1. duplo prevrtanje
 2. veoma brzo rolovanje unazad . Dubina role treba da iznosi oko 2-3 metra (oko 1 sekunde dužina role). Znatno dublje role nisu poželjne da se ne bi potpomagalo propadanje.
 3. mlinsko okretanje najmanje 2-vostruko, brzo ili lagano
 4. šraf najmanje 2-vostruko
 5.  kombinacija  najmanje 2 figure, okretanje, mlin i šraf.

Sve figure koje su duboke najmanje 2 metra, ocenjuju se sa dodatnim bodom  (dakle, ukupno 2 boda).

D 10 Klasa bodovanja Orientalische Roller (OR)

Veličina jata: 3 goluba letača,
Cilj uzgajanja: kod HS mnoštvo figura i visoki let, kod FK samo mnoštvo figura.
Sledeće figure se ocenjuju jednim bodom:

a) Rolovanje brzo ili lagano. Dubina role kojoj se teži 2-3 metra (oko 1–ne sekunde trajanje role). Znatno dublje role nisu poželjne da se ne bi potpomagalo propadanje.
b) duplo prevrtanje,
c) mlinsko okretanje najmanje 2-vostruko,
d) šraf najmanje 2-vostruko,
e)  aksijalno okretanje  najmanje 2-vostruko

 1. kombinacija od najmanje 2 figure (prevrtanje, mlin, šraf ili aksijalno okretanje).

Sve figure koje su duboke najmanje 2 metra, ocenjuju se sa dodatnim bodom  (dakle, ukupno 2 boda).

                                                                                                                                                                                                 

Visinski let (samo kod HS).

Po započetoj minuti svakom se golubu daje po jedan bod. Bodovanje visinskog leta počinje kada pri jasnoj vidljivosti pojedine letačke figure više nisu besprekorno prepoznatljive bez pomoći dogleda kod najmanje dva goluba letača. Od početka bodovanja visinskog leta završava se bodovanje figura. Preduslov za bodovanje visinskog leta je da sva tri goluba lete vertikalno iznad HS. Čim jedan golub krene bočno završava se bodovanje visinskog leta. Kada golubovi opet dođu nize i kod najmanje dva goluba opet mogu da se besprekorno prepoznaju letačke figure, tada se završava bodovanje visinskog leta i opet počinje bodovanje figura.
            U okviru maksimalnog vremena bodovanja daje se po započetoj minuti visinskog leta po jedan bod za goluba.

D11  Klase bodovanja Klatschtümmler – Tapšači (KT 3 goluba)

Veličina jata: 3 goluba letača,
Cilj uzgajanja: Kerzeziehen (izvlačenje sveće) i purzeln (prevrtanje), pretežno kod izvlačenja sveće jos i glasno tapšanje krilima.
            Pod izvlačenjem sveće se podrazumeva što vertikalnije (bar 70%) podizanje goluba uz glasno tapšanje krilima. Golub treba pritom da pokaže puno pojedinačnih prevrtanja. Za sledeće figure daje se po jedan bod :
            a) za svako pojedinačno prevrtanje za vreme leta i izvlačenja sveće,       
            b) po metru visoko izvučena sveća bez prevrtanja.
 
D12  Klase bodovanja Klatschtümmler – Soloflug (KT – Solo)

Takmičar startuje samo sa jednim golubom (bez pratećih golubova).
Cilj uzgajanja : Izvlačenje sveće / penjanje sa puno pojedinačnih prevrtanja, glasno tapšanje krilima.
Za sledeće figure daje se po jedan bod :

 1. po metru visoko izvlačenje sveće (čak i bez prevrtanja),
 2. po pojedinačnom prevranju, dok izvlači sveću.

Ne boduju se prevrtanja koja se pokazuju za vreme leta.

D13  Klase bodovanja Wuta (Wu) i klase bodovanjaWammen (Wa)

Obe rase se boduju po istim pravilima, ali plasman FT se vrši u dve odvojne klase bodovanja.
Veličina jata : tri goluba letača.
Cilj uzgajanja : što više penjanje i vertikalno pravolinijski pad sa skupljenim krilima bez prekida do cilja. Cilj je neposredna okolina HS ili FK. Izvlačenje krugova i “klackanje/ljuškanje” kao i otvaranje krila (padobran) za vreme pada nije poželjno. »Upravljačka kretanja« (okretanje tela ) su dozvoljena.           

 

Vreme mamljenja:

»Željeni« pad se “aktivira/pokrece” sredstvom za mamljenje (na primer Dropper). Padovi pre početka mamljenja se ne boduju. FT mora WR-u jasno i glasno da najavi početak mamljenja. Kod istog broja bodova, za plasman odlučuje kraće vreme mamljenja. Vreme mamljenja počinje da teče početkom mamljenja i završava se sletanjem trećeg goluba na cilj.
            Boduje se visina sa koje golub započinje pad (posle početka mamljenja). Pod početkom pada se podrazumeva trenutak kada golub skupi krila, i očigledno pada više metara.

Prekid pada :

Prekid pada znači da golub počinje normalan let (udaranje krilima ili jedrenje) .
Kod prekida pada golub ne sme da izgubi mnogo u visini. To znači da on ne sme da leti dole. Ako je jedan golub pri prekidu pada, znatno leteo dole, to dovodi do nevaženja dotadašnjeg pada. Ako golub i dalje pada, iznova počinje bodovanje u svim pozicijama, to znači golub dobija nove bodove za visinu iz koje dalje tako pada. Takođe se ponovo boduje ugao pada, slika pada -  itd…

Bremsschleife (Kočiona petlja) :

Golub na odrđenoj udaljenostoi ispred cilja (HS ili FK) sme da prekine pad i da izvuče “kočnicu” (ne boduje se kao prekid). Zavisno od visine i brzine pada kao odgovarajuća udaljenost važi 10 – 20 metara. Međutim, ako golub prekine pad iznad dozvoljene zone kočenja (svejedno na kojoj visini) i leti dole ka cilju (bez pada) mora čitav let goluba da se boduje sa 0 poena, jer nema pada do cilja (HS ili FK).

Određivanje ugla pada :

Kod određivanja ugla pada se boduje putanja od početka pada do cilja (HS ili FK). Kod svakog prekida treba ponovo odrediti ugao pada pri daljem padu. U izveštaj o letu se unosi prosečni ugao pada, pri ukupnom padu.

Visine leta :

Donja visina = dupla visina tornja crkve! (Kirchturmhöhe) (glava, rep i udar krila se još jasno vide).

Srednja visina = veličina čvorka!  (Starengröße) (glava se vise ne vidi, a rep i udaranje krila se i dalje vidi)      

Oberluft = veličina leptira (glava i rep se više ne vide, a udar krila se vidi).

Visina tačke = golub izgleda kao tačka ( glava, rep i udar krila se više ne vide).

Davanje bodova :
vidi izveštaj o letu

boduju se samo golubovi, koji su postigli bar donju visinu.
Preuzmite verziju za štampu OVDE